Crowsourcing Motion Graphic

Nielsen

KIDYERS ออกแบบผลิต Motion Graphic ถ่ายทอดความน่าสนใจของเทคโนโลยี Crowdsourcing ใน Zalo App ซึ่งช่วยระดมไอเดียจากกลุ่มคนในโลกออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในประเด็นที่เจ้าของแบรนด์หรือองค์กรอยากรู้ ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด