Google for Education Thailand (DLIT)

Google

KIDYERS ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ Google Thailand ผลิตวิดีโอ Motion Graphic แนะนำฟังก์ชั่นและความสามารถของ Google for Education ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ของโรงเรียนทุกแห่ง ให้ทันสมัยเข้ากับยุค 4.0 และเป็นการเปิดโอกาสด้านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน